Kto dokonuje oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi? - Jaki ciągnik

Przejdź do treści

Kto dokonuje oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi?

Artykuły > Zrównoważone rolnictwo
Zanieczyszczenie gruntu może być wynikiem różnych zamierzonych, przypadkowych lub naturalnie występujących działań i zdarzeń, takich jak produkcja, wydobycie minerałów, opuszczenie kopalni, działania w zakresie obrony narodowej, usuwanie odpadów, przypadkowe wycieki, nielegalne składowanie, nieszczelne podziemne zbiorniki magazynowe, huragany, powodzie, stosowanie pestycydów i nawozów. W skali kraju istnieją tysiące skażonych miejsc o różnej wielkości i znaczeniu, od opuszczonych budynków w centrach miast po duże obszary skażone materiałami toksycznymi pochodzącymi z dawnej działalności przemysłowej lub górniczej.

Badania zanieczyszczonej powierzchni ziemi
Badanie może być potrzebne, gdy osoby kontrolujące lub zarządzające terenem uważają, że może tam występować zanieczyszczenie. Badanie przeprowadzamy, aby lepiej zrozumieć poprzednie użycie lub przechowywanie chemikaliów lub odpadów w danym miejscu. Naukowiec specjalizujący się w ochronie środowiska może następnie pobrać próbki gleby i wody do analizy. Wyniki analiz porównujemy z ustalonymi kryteriami środowiskowymi. Pozwala nam to ustalić, czy musimy przeprowadzić dalszą ocenę lub dochodzenie.

Jeśli badanie wykaże zanieczyszczenie gleby poniżej ustalonych kryteriów środowiskowych, ryzyko dla zdrowia ludzkiego jest niskie. Nie prowadzimy dalszych badań w tym miejscu. Jeśli badanie wykaże zanieczyszczenie powyżej ustalonych kryteriów środowiskowych, nie zawsze oznacza to, że istnieje ryzyko dla zdrowia ludzkiego. Oznacza to, że możemy potrzebować bardziej szczegółowej oceny miejsca. Ocena ta może pomóc nam zrozumieć, jak szerokie jest zanieczyszczenie i w jaki sposób ludzie mogą mieć z nim kontakt.

Możemy również przeprowadzić ocenę ryzyka dla zdrowia ludzkiego. Pomoże nam to lepiej zrozumieć wszelkie potencjalne zagrożenia dla zdrowia. Może również pomóc nam dowiedzieć się, czy musimy podjąć działania w celu zmniejszenia ryzyka narażenia na skażenie. W przypadku stwierdzenia skażenia można je zwykle zagospodarować w celu zmniejszenia potencjalnego narażenia i ryzyka dla zdrowia ludzkiego. Ryzyko jest zazwyczaj niskie w przypadku pobrania z roślin, ponieważ spożywamy różne rodzaje żywności.

Teledetekcja

Podczas gdy punktowe źródła zanieczyszczeń, takie jak zakłady przemysłowe, są łatwiejsze do wykrycia, monitorowanie zanieczyszczeń rozproszonych, które ulegają degradacji w sposób rozproszony lub pośredni na dużym obszarze, jest często dość skomplikowane. Szczególnie w tym przypadku obrazowanie satelitarne pokazuje swoje zalety.

Dzięki teledetekcji można na przykład oszacować i zapobiec spływowi zanieczyszczeń ze źródeł lądowych do okolicznych terenów lub warstw wodonośnych. Można wykryć niebezpieczne źródła zanieczyszczeń, co pozwala władzom na identyfikację działalności przestępczej.

Władze publiczne mogą opierać swoje decyzje polityczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego i zanieczyszczających gałęzi przemysłu na wiarygodnych danych o dużej skali. Na przykład identyfikacja punktów zapalnych różnorodności biologicznej za pomocą zdjęć satelitarnych i innych źródeł może skłonić władze do zlokalizowania zanieczyszczających gałęzi przemysłu z dala od najbardziej wrażliwych obszarów.

Ocena jakości powierzchni ziemi znajdziesz na: https://hamilton.com.pl/oferta/badania-srodowiska/badania-gruntu/
Wróć do spisu treści